Orodek Wypoczynkowy Panorama Centrum

O¶rodek dysponuje 65 nas³onecznionymi pokojami, wszystkie pokoje s± skierowane na po³udnie.

Wszystkie pokoje posiadaj± pe³ny wêze³ sanitarny, s± wyposa¿one w TV,
o nastêpuj±cej strukturze:
– 54 pokoje dwuosobowe (czê¶æ z dostawkami lub mo¿liwo¶ci± dostawki)
– 9 pokoi czteroosobowych
– 2 pokoje typu studio (pokój dzienny + sypialnia)
Na terenie o¶rodka znajduj± siê: jadalnia, kawiarnia z barem, kawiarenka internetowa, mini si³ownia oraz sauna, kr±g ogniskowy, basen letni, boisko do pi³ki. Obszerny teren zewnêtrzny pozwala na organizacjê ró¿nego typu rozgrywek sportowych oraz spotkañ
i zabaw na wolnym powietrzu.

Read More